Charita

Pravidlá Projektu charitatívnej pomoci

Vízia charitatívnej pomoci:

Poskytnutie jednorazovej alebo dočasnej pomoci rodinám, ktoré zodpovedne pristupujú k svojmu životu, výchove detí, zabezpečeniu živobytia, no napriek tomu sa vplyvom negatívnych a často aj nezavinených životných, spoločenských, ekonomických, prírodných javov dostali do ťažkej životnej situácie, v ktorej je im znemožnené dostatočné zabezpečenie základných životných potrieb.

Spôsob charitatívnej pomoci:

– Finančná pomoc – priame finančné dary

– Refundácia nákladov na obstaranie služieb a životných potrieb

– Materiálna pomoc – potraviny, nábytok

– Dobrovoľnícka pracovná pomoc

 

Cieľové skupiny:

1. Viacdetné rodiny (s počtom detí 3 a viac)

2. Rodiny po úmrtí jedného z rodičov

3. Rodiny, v ktorých je u rodičov znemožnené zaobstaranie živobytia z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo trvalej invalidity

4. Rodiny ohrozené negatívnymi sociálnymi javmi (deti závislých rodičov, týrané deti a dospelí, …)

5. Jednotlivci s ťažkým zdravotným postihnutím alebo so závažne zhoršeným zdravotným stavom

6. Rodiny a jednotlivci po závažnom ovplyvnení života prírodnou katastrofou

Oprávnení žiadatelia: Musia:
– patriť do cieľových skupín

– mať zodpovedný prístup k zabezpečeniu životných potrieb – napr.: neodmietať pracovné ponuky, snažiť sa vlastným spôsobom zabezpečiť živobytie, hľadať si prácu

– mať zodpovedný prístup k výchove a starostlivosti o deti

– vylúčiť používanie návykových a omamných látok (v prípade závislostí – liečba)

– mať viaczdrojové riešenie krízových situácií – vlastné zdroje, štátne zdroje a zdroje samospráv a pod., odborné poradenstvo, …
Oprávnené účely (priority na rok 2017):

1. Financovanie nákladov súvisiacich so štúdiom a vzdelávaním detí

2. Zabezpečenie odborného rodinného, manželského a výchovného poradenstva

3. Čiastočné financovanie nákladov súvisiacich s riešením havarijných stavov bývania

4. Zabezpečenie potravín

5. Refundácia výdavkov súvisiacich so zlým zdravotným stavom
6. Iné účely – na základe individuálnej konzultácie
Spôsob pridelenia charitatívnej pomoci a spôsob požiadania o pomoc

1. O pridelení charitatívnej pomoci rozhoduje komisia menovaná vedením združenia, na základe dostupnosti zdrojov a oprávnenosti žiadosti, s ohľadom na aktuálne priority a zhodu s cieľmi projektu. Komisia má právo odmietnuť poskytnutie pomoci bez udania dôvodu. Pomoc je pridelená len v prípade aktuálnej dostupnosti finančných a iných prostriedkov, nakoľko tieto pochádzajú z najmä z nepravidelných a nezáväzných sponzorských darov. Rada vždy rešpektuje vôľu sponzorov a účel, na aký darovali svoje dary.

2. Rada rozhoduje na základe žiadosti od žiadateľa doručenej e-mailom alebo osobne. Žiadosť musí obsahovať: a. Meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, b. tel. a mailový kontakt, predmet žiadosti – o čo žiada, c. dôvod žiadosti, d. popis životnej situácie a okolností, ktoré spôsobujú situáciu oprávňujúcu k podaniu žiadosti.

3. Rada rozhoduje o pridelení prostriedkov na zasadnutiach, ktoré sú zvolávané podľa potreby.

 

Ako je možné podporiť tento projekt 

1. Finančne – poukázaním na účet združenia: SK6809000000000411704512, v poznámke uviesť: „charita“, prípadne účel, ktorý chcete podporiť. (pozn.: pri výbere účelu je možné použiť aj štvormiestny variabilný symbol v tvare: 0A0B – kde A je poradové číslo cieľovej skupiny B je poradové číslo účelu, ktorý chcete podporiť, tak ako sú očíslované v tomto dokumente. Tak napr. ak chce darca podporiť rodiny po úmrtí niektorého z rodičov a špeciálne prispieť na ich vzdelávanie tak uvedie variabilný symbol 0101. Ak neuvedie žiadny variabilný symbol, o použití týchto financií rozhodne komisia projektu. Úmysel príspevku je možné oznámiť aj slovne v poznámke resp. v správe pre prijímateľa pri zadávaní bankového prevodu.)

2. Zvýhodneným alebo bezplatným poskytnutím služieb resp. tovarov

3. Pracovnou, dobrovoľníckou pomocou v prospech žiadateľov

4. Darovaním potravín, nábytku
Kontakt a bližšie info: charita@blizkoteba.sk, www.blizkoteba.sk